szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIV/ 103 /2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.

Uchwała Nr XIV/ 103 /2003
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm./,
Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

§ 76 ust. 1 Załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
„W celu wykonania swoich zadań Gmina może tworzyć inne jednostki organizacyjne wyodrębnione funkcjonalnie, a finansowane z budżetu Gminy  oraz wyodrębnione prawnie, a także przystępować do spółek i spółdzielni oraz innych organizacji gospodarczych lub nawiązywać umowy z innymi podmiotami komunalnymi.”

§ 2

W Załączniku nr 3 do Statutu Gminy Szczytna dodaje się pkt 9 o brzmieniu:
„ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna”.

§ 3

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 6 Styczeń 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431553