szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXVIII/238/05 z dnia 30 września 2005r.

Uchwała Nr XXVIII/238/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 30 września 2005r. 

w sprawie zabezpieczenia przyznanych Gminie Szczytna środków z EFS, Priorytet 2  Działanie 2.2 w formie weksla „ in blanco” wraz z deklaracją wekslową

Na postawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wystawienie  weksla „in blanco”wraz z deklaracją wekslową jako
zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania  środków wynikających z Umowy  nr Z/2.02/II/2.2/35/05/U/05 podpisanej w dniu 22 września 2005r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Szczytna.
Umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą: „Program Stypendialny dla Uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Szczytnej pochodzących z terenów wiejskich” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego”, Priorytet 2- „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, Działanie 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
Kwota dofinansowania wynikająca z w/w Umowy wyniesie 23.957,- (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem zł) i na taką kwotę Gmina Szczytna wystawi zabezpieczenie  w formie weksla „in blanco”.

§ 2.

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych gminy – z podatków i opłat.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W myśl Umowy cytowanej w projekcie Uchwały -  Beneficjent, czyli Gmina Szczytna, dla prawidłowego zabezpieczenia wykonania zadania, musi przedłożyć weksel „in blanco” oraz deklarację wekslową na kwotę dofinansowania 23.957 zł. Bez tego zabezpieczenia Urząd Marszałkowski nie może przelać na konto Gminy pierwszej transzy dotacji, która wyniesie 47,44 % całości zadania.
Pieniądze te przeznaczone będą na Stypendia dla najbiedniejszych uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Szczytnej pochodzących z terenów Wiejskich zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z EFS nr Z/2.02/II/2.2/35/05 złożonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w dniu 04.05.2005r.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 10 Październik 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572