szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIX/240/2005 z dnia 27 października 2005r.

UCHWAŁA XXIX/240/2005
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie uchwały Nr XLIII/529/2005 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 6 października 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/237/2004 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 ze zmianami) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

1.Rada Miejska w Szczytnej przyjmuje stanowisko w sprawie uchwały Nr XLIII/529/2005 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 6 października 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/237/2004 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju.
2.Treść przyjętego stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/240/2005
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 października 2005 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Szczytnej
w sprawie uchwały Nr XLIII/529/2005 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 6 października 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/237/2004 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju

Rada Miejska w Szczytnej  wyraża zaniepokojenie i oburzenie  podjęciem przez Radę Powiatu Kłodzkiego na sesji w dniu 6 października 2005 r. uchwały  Nr XLIII/529/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/237/2004 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju, w której został przesunięty termin zakończenia działalności medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju na dzień 30 czerwca 2006 r., z jednoczesnym przeniesieniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego ze Szczytnej do szpitala w Dusznikach Zdroju.

Rada uważa, że zmiana lokalizacji Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego nie ma uzasadnienia merytorycznego, gdyż w ten sposób  naruszona zostanie możliwość uzyskania dostępu do opieki medycznej przez mieszkańców gminy Szczytna. Powoduje również dramat pracowników Zakładu i grozi poszerzeniem bezrobocia na terenie gminy. Przeniesienie Zakładu do Dusznik Zdroju jest jednoznaczne ze zniweczeniem wysiłku społecznego, jaki został poniesiony w minionych latach przez mieszkańców gminy Szczytna, a który znalazł wyraz w przekazywaniu środków finansowych na prace remontowe poprawiające standard placówki.

Rada niejednokrotnie wyrażała swoje stanowisko w powyższej sprawie. W swojej uchwale Nr VII/63/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie opinii do „Projektu Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia w Powiecie Kłodzkim” określiła, że w związku z zapotrzebowaniem społecznym na opiekę długoterminową na terenie Miasta i Gminy Szczytna podmiot przejmujący Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Szczytnej powinien nadal świadczyć w nim usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze. Stanowisko to Rada podtrzymała w uchwale Nr XXVII/231/05 podjętej na sesji w dniu 17 czerwca 2005 r., w której zaznaczono, iż po dokonanym połączeniu powinno się zapewnić dalsze funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szczytnej w ramach nowo powstałej struktury. Rada przychyliła się również do możliwości usamodzielnienia się Zakładu i prowadzenia go przez podmiot niepubliczny.

Rada wspiera działania, które pozwalają utrwalać pozytywne efekty przeprowadzanych zmian. Stanowczo jednak sprzeciwia się decyzjom, których negatywne następstwa są niemożliwe do naprawienia w przyszłości. Jednocześnie Rada wyraża oburzenie lekceważeniem jej przez Radę Powiatu Kłodzkiego, na co wskazuje fakt podejmowania przez Radę Powiatu uchwał pozostających  w jawnej sprzeczności ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Szczytnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Grudnia 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572