szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIX/241/05 z dnia 27 października 2005r.

UCHWAŁA NR XXIX/241/05
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.nr 142 z 2001 r.,poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.41 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. nr 147, poz.1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) a także art.10 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179,poz.1485)

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§  1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikiem nr 2 – regulaminem konkursu ofert na pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, załącznikiem nr 3 – lokalną diagnozą problemów alkoholowych i załącznikiem nr 4 – preliminarzem  środków na realizację Gminnego Programu.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Szczytna.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/241/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 października 2005r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2006

Podstawy prawne Programu:
I  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Art.4 1.  Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
1/  zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu,
2/  udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3/   prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
5/  wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
6/  podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
7/  wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie  centrów integracji społecznej  i klubów integracji społecznej
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust.1 prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii integracji i profilaktyki społecznej uchwalanego corocznie przez radę gminy . Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej. W celu realizacji programu burmistrz może powołać pełnomocnika.
3. Burmistrz powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjującą działania w zakresie określonym w ust.1 oraz podejmującą czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.
4. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych.
art.111  W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art.41  gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
art.12
1. Rada gminy ustala w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/   przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2. Rada gminy ustala w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

art.18 ust.1
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży zwanego dalej organem zezwalającym.
ust.3a
Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art.12 ust.1 i 2.
ust.8
Organ zezwalający lub na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

II  Uchwała nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30.12.2002 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy  Szczytna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

III  Zarządzenie  nr 19/2003  Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna  z dnia 8 stycznia 2003 w sprawie:powołania  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IV  Powołanie Pełnomocnika  ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna: 15 listopada 1996 r.

V  Powołanie Pełnomocnika  ds Przeciwdziałania Narkomanii  Burmistrz Miasta i Gminy  Szczytna : 7 października  2005 r.

VI  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
art2 ust.1  Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie  polityki społecznej,gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej,a w szczególności:
1/ działalność wychowawczą,edukacyjną,informacyjną i zapobiegawczą,
2/ leczenie,rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
3/ ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.
art.10 ust.1 Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań  własnych gminy,obejmujących:
1/ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2/ udzielanie rodzinom,w których występują problemy narkomanii,pomocy psychospołecznej i prawnej,
3/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,edukacyjnej oraz  szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,w szczególności dla dzieci i młodzieży,w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach  opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4/ wspomaganie  działań instytucji,organizacji pozarządowych i osób fizycznych,służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5/ pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
2. Burmistrz w celu realizacji zadań,o których mowa w  ust.1 opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,zwanego dalej „Gminnym Programem”,uwzględniając zadania określone w art.2 ust.1 pkt 1-3 oraz  kierunki działań wynikające z Krajowego Programu. Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
3. Gminny Program uchwala  rada gminy.
4. Gminny Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w  programie.
5. W celu realizacji zadań burmistrz może powołać  pełnomocnika.

VII  Ustawa  z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.nr 180, poz 1493)
art 6 ust.2 Do zadań własnych gminy należy w szczególności:
1/ tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2/ prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3/ opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
4/ prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

VIII  Ustawa o zatrudnieniu socjalnym  z 14 lipca 2003  (Dz.U.nr122,poz.1143, z późniejszymi zmianami)
KLUBY INTEGRACJI  SPOŁCZNEJ
art.18 ust.1 Gmina,ośrodek pomocy społecznej lub organizacja pozarządowa prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których mowa w art 1 (bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni, zwolnieni z zakładów karnych,uchodźcy  realizujących indywidualny program integracji), mogą:
1/ organizować roboty publiczne,
2/ prowadzić kluby integracji społecznej organizujące  działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

Art.2 pkt 4  -reintegracja społeczna – oznacza to działania,w tym również o charakterze samopomocowym,mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w klubie integracji społecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy,zamieszkania lub pobytu.
Art.2 pkt.4 – reintegracja  zawodowa – oznacza to  działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w klubie integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

IX Ustawa o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 (Dz.U nr 64,poz.593)

X STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej

ZAŁOŻENIA  PROGRAMU:

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień na terenie gminy.
2. Zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów uzależnień.
3. Zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.
4. Propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości.

REALIZACJA  PROGRAMU:

I

Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  a także udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień  pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
1. Działalność Gminnego Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień  i Interwencji Kryzysowej „ARKA”  i Klubu Integracji Społecznej:
konsultacje i doradztwo
spotkania grup samopomocowych,
indywidualne konsultacje psychologiczne,
terapia indywidualna,
warsztaty  terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin,dla ofiar i sprawców przemocy
warsztaty dla osób długotrwale bezrobotnych ,bezdomnych,opuszczających zakłady karne,chorych psychicznie,
udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

2. Współdziałanie z instytucjami prowadzącymi leczenie i terapię uzależnionych (poradnie odwykowe, ośrodki terapeutyczno – lecznicze).
3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych: motywowanie do podjęcia leczenia, kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu , kontrola punktów sprzedaży i podawania alkoholu - na zlecenie Burmistrza, występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
4.  Szkolenia .
5.  Koordynacja procedury „NIEBIESKA  KARTA”  (Policja, OPS, Arka, sądy) i pomoc dla ofiar przemocy domowej, interwencje,udział w procesach sądowych ofiar jako osoby zaufania publicznego.

II

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży i promowanie zdrowego stylu życia :

1. Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie gminy / NOE, DRUGI  ELEMENTARZ,  SPÓJRZ  INACZEJ itp./  spektakli, happeningów.
2. Udział w ogólnopolskich akcjach promujących trzeźwe zachowania.
3. Szkolenia w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów uzależnień .
4. Organizowanie imprez i konkursów mających wyraźne odniesienie profilaktyczne.
5. Rozpowszechnianie broszur, ulotek  informacyjno-edukacyjnych.
6. Realizowanie  pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych.
7. Promowanie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
8. Działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i  socjoterapeutycznych.
9. Prowadzenie socjoterapeutycznych świetlic środowiskowych.

Załącznik nr 2
do Uchwały XXIX/241/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 października 2005r.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA  POZALEKCYJNE ZAJĘCIA  PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Termin składania ofert:
do 30 stycznia 2006 .

2. Miejsce składania ofert:
sekretariat Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Profilaktyki  Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej  ARKA, ul. Szpitalna 1, Szczytna.

3. Wyboru ofert dokona komisja składająca się z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej, Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień,Burmistrza lub jego Zastępcy a także Przewodniczącego Rady Miejskiej, w  terminie do 20 lutego 2006.

4. Oferta powinna zawierać:

 -  imię, nazwisko prowadzącego,dokładny adres,telefon kontaktowy,
 -  kwalifikacje, uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
 -  temat,formę zajęć,szczegółowy program i zakładane efekty zajęć,
 -  sposób naboru uczestników, ich wiek, wielkość grupy,
 -  miejsce realizacji zajęć,
 -  termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminarz zajęć (dni tygodnia,godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć)
 -  proponowaną stawkę godzinową brutto
 -  dokładnie zestawioną łączną  liczbę godzin zajęć całego  programu.
Informujemy, że oferty nie zawierające wszystkich wymienionych wyżej informacji nie będą rozpatrywane.

5. Preferowane będą oferty zajęć w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień ).

6.  W przypadku rezygnacji oferenta lub zajścia innych okoliczności uniemożliwiających mu realizację zajęć, Pełnomocnik zwołuje posiedzenie Komisji,o której mowa w pkt 3 celem ponownego rozpatrzenia złożonych w miesiącu styczniu ofert. Dopuszcza się przeprowadzenie w trakcie 2006 r dodatkowego konkursu ofert w terminie wskazanym przez Komisję.

7. Umowy – zlecenia zawierane będą imiennie z Dyrektorem OPS – Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX/241/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 października 2005r.

LOKALNA  DIAGNOZA  PROBLEMÓW  ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLEM NARKOTYKAMI I PRZEMOCĄ DOMOWĄ  W  GMINIE  SZCZYTNA

Dane z Policji :

Rok 2004

1) kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu– 31,
2)przestępstwa i wykroczenia popełnione przez nieletnich po spożyciu alkoholu – 4
3)zatrzymano dwie osoby pełnoletnie posiadające marihuanę i amfetaminę,
4)wszczęto 12 postępowań sprawdzających- znęcanie się nad rodziną,
5)przeprowadzono 54 interwencje związane z nadużywaniem alkoholu,w tym 14 związanych z przemocą domową,8 sprawców zatrzymano do wytrzeźwienia,na miejscu interwencji znajdowało się czternaścioro dzieci do lat 13 i ośmioro powyżej 13 roku życia.

Dane z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kłodzku:

Brak informacji za rok 2004. W latach 2000 – 2004   udzielano pomocy  5 mieszkańcom Gminy Szczytna nadużywającym narkotyków.Stanowi to 2% klientów Ośrodka.

Dane z Gminnego Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA w Szczytnej:

Rok 2004

Z  pomocy  psychologicznej skorzystało  118 osób (dorośli,dzieci,młodzież). Podstawowe  problemy: uzależnienia, współuzależnienie, przemoc domowa, stany presuicydalne, problemy z samooceną, problemy z konstruktywnym radzeniem sobie ze stresem

Ze wsparcia grup samopomocowych  (uzależnieni, współuzależnieni i ofiary przemocy domowej) korzystało  57 osób.

Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej :

Rok 2004

1)liczba rodzin objętych pomocą w związku z problemem alkoholowym –  80 (ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej- 301)
2)liczba osób w tych rodzinach – 213, w tym 74 dzieci
3)środki przeznaczone dla rodzin z problemem alkoholowym –  120.000 zł
4)liczba osób ze zdiagnozowanym uzależnieniem – 25
5)liczba osób pijących problemowo –  82
6)liczba osób samotnych z problemem alkoholowym –  30
7)liczba osób,które poddały się leczeniu i zachowują abstynencję – 6
8)liczba zgonów spowodowanych chorobą alkoholową -  7
9)liczba osób niepełnosprawnych (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności),których stan zdrowia spowodowany jest nadużywaniem alkoholu -22
10)ujawniony problem narkotykowy –  4 osoby (jedna z nich korzystała z zasiłku stałego -3.732 zł,druga z pomocy terapeuty i grupy samopomocowej,trzecia przebywała w  ośrodku  monarowskim, czwarta  przebywała w  zakładzie karnym za handel narkotykami),
11)zgłoszono 19 przypadków przemocy domowej (założono Niebieskie Karty), w trzech sprawach toczy się postępowanie karne,1 osoba została umieszczona w schronisku dla ofiar przemocy, pozostałe osoby  nie zdecydowały się wystąpić na drogę sądową.

Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rok 2004

1)przeprowadzono rozmowy motywacyjno- interwencyjne z 24 osobami nadużywającymi alkoholu,
2)skierowano do sądu 1  wniosek  o przymusowe  leczenie

R Y N E K    A L K O H O  L O W Y

Rok 2004

1) 37  punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
      - 20 sklepów,
      - 17 punktów gastronomicznych,
wartość sprzedaży w tych punktach na koniec 2004  roku: 2 420.000zł
2) liczba mieszkańców 7.583
3) wydatki na alkohol na jednego mieszkańca w skali roku: 319 zł
4) na jeden punkt sprzedaży przypada 205 mieszkańców

ALKOHOL   I INNE ŚRODKI ODURZAJĄCE  A  MŁODZIEŻ

Wyniki ankiety przeprowadzonej w październiku  2005 roku, wśród uczniów szkół  gminnych

DWUNASTOLATKOWIE
(28 osób, w tym : 60 % stanowią dziewczęta,39% chłopcy)

   Na pytanie: Czy w ciągu ostatnich 30 dni wypiłeś jakiś napój alkoholowy? - 14,3% badanych powiedziało, że : TAK i w kolejnym pytaniu określiło rodzaje i  ilości  napojów: łącznie było tego: 1litr, 4 puszki i 2 łyki  piwa, 2 lampki wina, 2 lampki szampana,
7 kieliszków wódki i jedna szklanka koktajlu.
Kontakt z innymi środkami odurzającymi potwierdziło 7,1% badanych i wskazało na: kleje, marihuanę, amfetaminę.
Palenie papierosów potwierdza 3,6% badanych i deklaruje,że wypaliło w ciągu ostatnich 30 dni :120 sztuk.
W ciągu ostatnich 30 dni namawiano 14,3% badanych do picia  alkoholu i zażywania innych środków odurzających: odmówiono 9 razy, 3 razy skorzystano z propozycji.
Aż 28,6% uczniów próbowało w ciągu ostatnich 30 dni powstrzymać kogoś od picia alkoholu lub korzystania z innych środków odurzających – większość prób okazała się nieudana. Wskazywałoby to na istnienie problemu  w najbliższym otoczeniu tej grupy badanych (przyjaciele ,rodzina).
Niezły okazał się poziom wiedzy ogólnej badanych:
1)Osoby z „mocną głową” mogą bezpiecznie pić więcej alkoholu. - NIEPRAWDA - odpowiedziało 67,9% badanych.
2)Jeśli ktoś często zażywa środki odurzające,będzie potrzebował ich coraz więcej,aby czuć się normalnie.- PRAWDA – odpowiedziało 75% uczniów.
3)Z piciem alkoholu warto  poczekać do pełnoletności – PRAWDA odparło 89,3% badanych.
4)Prawo zezwala na sprzedaż piwa i wina młodzieży od 16 r.ż.100%  badanych powiedziało: NIEPRAWDA!
5)O zażywaniu leków uspokajających możesz decydować bez wiedzy  osób dorosłych. - 96,4% uczniów stwierdziło, że to  NIEPRAWDA.
6)Wypicie alkoholu przed jazdą przeszkadza w prowadzeniu pojazdu.- PRAWDA – powiedziało 96,4% dwunastolatków.
7)Istota uzależnienia polega na tym, że człowiek traci zdolność do kontroli swojego picia.-TAK odparło 82,1% badanych i tyle samo potwierdziło, że picie piwa i wina może prowadzić do uzależnienia.
8)Picie alkoholu i korzystanie ze środków uzależniających pomaga w rozwiązywaniu kłopotów osobistych – NIEPRAWDA – powiedziało 89,3% uczniów  a  96,4% badanych wie, że picie alkoholu nie pomaga w uzyskiwaniu sukcesów życiowych.
Uzupełnienia wymaga  wiedza w zakresie:
1) Istoty uzależnienia od alkoholu,bo aż 82,1% sądzi,iż polega ono na tym,że człowiek często pije.
2) Alkohol w piwie i winie jest inny i mniej groźny niż alkohol  w wódce – aż 42,9% badanych stwierdziło,że to prawda.
3)i aż 50%  dwunastolatków jest przekonanych,że od wysiłków rodziny alkoholika zależy,czy przestanie on pić.


CZTERNASTOLATKOWIE
(20 osób,w tym:55% dziewcząt, 45% chłopców)

100 %  badanych  wie,że wypicie alkoholu przed jazdą przeszkadza w prowadzeniu pojazdu i  że osoba uzależniona traci  zdolność do kontroli swojego picia,wiedzą również,że picie alkoholu i zażywanie środków odurzających nie pomaga w uzyskiwaniu sukcesów życiowych i rozwiązywaniu  kłopotów osobistych.
95%   czternastolatków wie,że bez wiedzy osób dorosłych nie mogą zażywać leków uspokajających a także,że prawo zezwala na sprzedaż piwa i wina młodzieży dopiero od 18 roku życia.Tyle samo badanych wie,że picie piwa i wina może prowadzić do uzależnienia,ale tylko 85% deklaruje,że z piciem alkoholu warto poczekać do pełnoletności.
Niepokojący jest fakt, że tylko 44% badanych odparło, że to NIEPRAWDA, iż osoby z „mocną głową” mogą bezpiecznie pić więcej alkoholu od innych  a  50% uczniów stwierdza, że alkohol w piwie i winie jest inny i mniej groźny niż alkohol w wódce. Podobnie jak u VI-klasistów, znaczny procent badanych (60%) sądzi,że to od wysiłków rodziny alkoholika zależy, czy przestanie pić. Podobnie też, aż 95%  czternastolatków stwierdza, że uzależnienie od alkoholu polega na tym, iż człowiek często pije.
Niepokojące są wyniki badań wśród 14-latków dotyczące doświadczeń  w ciągu ostatnich 30 dni:
1)35% badanych piło napoje alkoholowe, łącznie 17 razy w ciągu ostatniego miesiąca i wymienili następujące rodzaje i ilości napojów:
- 10 butelek lub dużych puszek piwa,
- 3 lampki wina
- 4 lampki szampana
- 20 kieliszków wódki
- 3 szklanki koktajlu.
2) 10%  uczniów przyznało się do korzystania z innych środków odurzających i wymieniło leki uspokajające, nasenne, marihuanę i amfetaminę. Nie podano precyzyjnych ilości tych środków.
3) 30 % badanych przyznało się do palenia papierosów oświadczając, że łącznie wypalili w ciągu miesiąca – 116 sztuk.
4) 25% czternastolatków przyznaje,że namawiano ich do picia alkoholu lub zażywania innych środków odurzających w ciągu ostatnich  30 dni: 8 razy – odmówiono, 3 razy skorzystano z propozycji.
5) aż 35%  badanych próbowało w ciągu ostatnich 30 dni powstrzymać kogoś  od picia alkoholu lub  korzystania  z innych środków uzależniających. Prób zakończonych powodzeniem wpisano – 4  a zakończonych niepowodzeniem od jeden do nieskończoności!

SIEDEMNASTOLATKOWIE
(28 osób w tym: 46,4% dziewcząt, 53,6%  chłopców, 23,5% to młodzież spoza Gminy Szczytna)

Poziom wiedzy ogólnej dotyczącej alkoholu i innych środków odurzających:
1)aż 46,4% badanych twierdzi,że osoby  z tzw.”mocną głową” mogą bezpiecznie pić więcej alkoholu od innych!
2)82,1% uczniów wie,że jeśli ktoś często zażywa środki odurzające,będzie  potrzebował ich coraz więcej,żeby czuć się normalnie.
3)tylko 64,3% badanych stwierdza,że z piciem alkoholu warto poczekać do pełnoletności
4)aż 32,1%  siedemnastolatków uważa, że alkohol w piwie i winie jest inny i mniej groźny niż alkohol w wódce.
5)tylko 67,8% badanych zgadza się, że o zażywaniu leków uspokajających nie można decydować bez wiedzy dorosłych
6)aż 67,8% badanych sądzi, że od wysiłków rodziny alkoholika zależy, czy przestanie on pić.
7)92,8% badanych wie,że istota uzależnienia polega na tym, że człowiek traci zdolność do kontroli swojego picia, ale ta sama liczba badanych sądzi, iż uzależnienie rozpoznaje się po częstotliwości picia.
Optymistyczne jest to, że aż 96,4% badanych potwierdza, że wypicie alkoholu przed jazdą przeszkadza w prowadzeniu pojazdu i prawie 92,8 % uświadamia sobie, że picie alkoholu i korzystanie ze środków uzależniających nie pomaga w rozwiązywaniu kłopotów osobistych i w uzyskiwaniu sukcesów życiowych (96,4%).
Deklaracje, że z piciem alkoholu warto poczekać do pełnoletności, jak również ogólny poziom wiedzy o zagrożeniach nie ma  jednak przełożenia na doświadczenia z alkoholem i innymi środkami odurzającymi:
1) 92,9% badanych piło w ciągu ostatnich 30 dni napoje alkoholowe. Na pytanie  ile razy odpowiadano: 46 razy, 5 dni,dużo, nie pamiętam... Rodzaje i ilości  napojów alkoholowych: 151 butelek lub dużych puszek piwa a także 30 litrów, i... często brak odpowiedzi...
- 36  lampek wina
- 26 lampek szampana
- 83  kieliszków wódki
- 39 szklanek koktajlu.
2)  35,7% badanych przyznało się do korzystania z innych środków odurzających  w ciągu ostatnich 30 dni, ale nie wszyscy określili ich rodzaje i ilości. Ujawniono że:
- środki uspokajające, leki  przeciwbólowe stosowane bez wiedzy lekarza – 10 razy i więcej.
- marihuana -62 razy i wiele odpowiedzi bez określenia ilości
- opiaty – 3 razy
3) 75% badanych przyznaje, że paliło papierosy w ciągu ostatniego miesiąca podając następujące ilości:
- jedni w sztukach : 2.128
- drudzy w paczkach: 68
- a jeszcze inni pisząc: „dużo”.
4) 75% badanych potwierdziło,że w ciągu ostatnich 30 dni proponowano im picie alkoholu lub zażywanie innych środków  odurzających:
- odmówiono –  61 razy
- nie odmówiono -  55 razy.
Część badanych nie określiła ile razy odmówiła lub nie odmówiła.
5) 35,7%  siedemnastolatków przyznało, że w ciągu ostatnich 30 dni próbowało powstrzymać kogoś od picia alkoholu lub korzystania z innych środków odurzających. Nie wszyscy odpowiedzieli ile razy. Spośród odnotowanych:
- 37 razy  powstrzymywali i udało się
- 28 razy  powstrzymywali i nie udało się.

STAN ZASOBÓW W SFERZE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA TERENIE GMINY:

1. Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji  Kryzysowej ARKA, Klub Integracji Społecznej  -  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Społecznych – wszyscy jej członkowie uczestniczyli w szkoleniach dotyczących środków psychoaktywnych.

2.Dwóch psychologów  pracujących z osobami uzależnionymi, dorosłymi członkami ich rodzin, a także dziećmi i ofiarami przemocy, psycholog pracujący z osobami długotrwale bezrobotnymi, instruktor terapii uzależnień prowadzący zajęcia grupowe.

3.Czterech pracowników socjalnych przeszkolonych w zakresie pracy z osobą uzależnioną, współuzależnioną, rodziną z problemem alkoholowym, ze sprawcami i ofiarami przemocy, osobami długotrwale bezrobotnymi i innymi  osobami w sytuacjach kryzysowych lub wykluczenia społecznego.

4. Jeden z pracowników OPS – jest absolwentem Szkoły Rozwiązywania Lokalnych Problemów Alkoholowych – Strategia.

5. Procedura „Niebieskich Kart”: przemoc domowa – 2 policjantów i 2 pracowników OPS – przeszkolonych w tym zakresie (współpraca policji, OPS, Arki).

6. Grupy samopomocowe  (uzależnieni, współuzależnieni, ofiary przemocy domowej).

7. Organizacje i instytucje współpracujące: szkoły: podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna, Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, Parafia rzymsko - katolicka.

8. Podstawy wiedzy o środkach psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, narkotyki) przeszkolono
- 40 nauczycieli
- 35 sprzedawców,
- 1 pielęgniarkę
- 2 policjantów,
- 5 pracowników OPS – ARKA,
- ok. 20 dotychczasowych członków Gminnej Komisji (aktualnie 4 osoby),
- 1 pracownik UMiG
- około 20 radnych na przestrzeni dwóch kadencji.

9. Podstawy wiedzy o HIV/AIDS : przeszkolono 5 pedagogów szkolnych, 6 pracowników pomocy społecznej.

10. Świetlica socjoterapeutyczna zorganizowana przy współpracy Gminy z Parafią Rzymsko- Katolicką prowadzona przez  osobę przeszkoloną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

11. Pełnomocnik Burmistrza ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 - magister pedagogiki,
 - absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 - absolwentka Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych,
 - edukator w zakresie narkomanii: kursy: /Monar, UNDP, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii/,
      Kursy :
 - przemoc – procedura „Niebieska karta”,
 - kryzys, interwencja kryzysowa, ośrodek interwencji kryzysowej,
 - zarządzanie gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych.

12. ARKA i OPS, a także jej pracownicy są członkami Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” W Gminnym Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA połączonym z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ma stałą siedzibę Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sekretarz Komisji pracuje w OPS, co umożliwia mieszkańcom gminy stały kontakt z Komisją.

13. Narkomania-Mity-Rzeczywistość :w szkoleniu uczestniczyło 18  nauczycieli.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX/241/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 października 2005r.

Preliminarz środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2006.

WYDATKI : realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie - 80.000 zł

PODZIAŁ  ŚRODKÓW :

I. Na realizację pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  a także udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie a także  działalność  Klubu Integracji Społecznej i Gminnego Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA oraz obsługę Gminnego Programu przeznacza się: 23.500zł

II. Na realizację profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży i promowanie zdrowego stylu życia  w tym:działalność świetlicy socjoterapeutycznej, programy edukacyjne w szkołach, zajęcia pozalekcyjne i inne formy profilaktyczno-edukacyjne przeznacza się: 49.500 zł


IV. Na pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza się 7.000 zł
      w tym wynagrodzenia członków Komisji ustala się  następująco:
      1. forma: umowa – zlecenia
      2. wynagrodzenie miesięczne – ryczałtowe w wysokości (brutto) :
            a/  przewodniczący – 200 zł
            b/  sekretarz - 180 zł
            c/  członek  -  120 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Grudnia 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572