szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIX/245/05 z dnia 27 października 2005r.

U C H W A Ł A  Nr XXIX/245/05
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 27 października  2005r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art 13, 118, i 124, usawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXIII/187/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Szczytna na rok 2005 Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a:

§ 1.

1.Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę zł.  -173.402 zł.
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę zł. - 431.237 zl.
wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę zł - 365.859 zł.
wg. załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
w tym:
- dotacja dla przedszkola niepublicznego zł. -1.134,-
- dotacje dla OSP na zakup samochodu, o kwotę zł. 307.560,-
- dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki - 5.800 zł.

3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę zł. - 623.694 zł.
wg. załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
w tym:
- wydatki inwestycyjne o kwotę 582.560 zł.

§ 2.

Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2005.
1. Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXIII/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004r. otrzymuje brzmnienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e:

Zmiany budżetu gminy na rok 2005 dokonuje sie w związku z:
1.  koniecznością dofinansowania do zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Szczytnej w wysokości 222.560 zł. Na ten cel przeznaczono planowane środki na zakup programu informatycznego Dolnego Śląska w wysokości 60.000 zł., która to kwota w roku bieżącym nie zostanie wydatkowana w związku ze zmianami harmonogramu projektu. Planowania kwota 120.000 zł. na zagospodarowanie terenu przy Gimnazjumw Szczytnej przy udziale środków  Unii Europejskiej także nie zostanie wydatkowania w roku bieżącym z powodu braku ogłoszenia naboru wniosków na to zadanie. W związku z tym ulegaja zmniejszeniu planowane dochody na to zadanie w wysokosci 360.000 zł  (środki UE), jak i wydatki. Wobec powyższego, zmianie ulga załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej określający limty wydatków na zadania inwestycyjne wynikające z WPI Gminy Szczytna na lata 2005-2007.

2. zawartym  porozumieniem Nr 4399 z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Opercyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA, zwiększa sie dotację dla Biblioteki o kwotę 5.800 zł. na zakup nowości wydawniczych dla Bibliteki Publicznej,

3. podpisaną umową o dofinansowanie Projektu Z.2.02/II/2.2/35/05- Program stypendialny dla Uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Szczytnej pochodzących z terenów wiejskich na kwotę 23.957 zł. w okresie od 1 września 2005 do 30 września 2006r. Do budżetu na rok 2005 przyjęto kwotę 11.365 zł. na wydatki dotyczące tego roku czyli do końca 2005r. zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność,

4.  obowiązkiem doprowadzenia do zgodności kwot subwencji oświatowej z danymi Ministra Finansów, zwiększono ponadplanowe dochody o kwotę 69.737zł. zmniejszając jednocześnie subwencję oświatową. Po zmianach plan subwencji oświatowej wynosi - 2.454.451 zł. i jest zgodny z wysokością podaną przez Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 z dnia 13 stycznia 2005r.,

5. zawiadomieniem Nr WB-ZW-4109-02/05 z dnia 26.10.2005r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznaniu dofinansowania w wysokości 85.000 zł. na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Szczytnej

Ponadto zwiększa się o kwotę 40.000 zł. planowane wydatki na oświetlenie ulic zmniejszając jednocześnie wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych  oraz dotację dla przedzkola niepublicznego w Kłodzku o kwotę 1.134 zł. na podstawie umowy z dnia 29 września 2005r. zawartej między Gminą Szczytna a Przedszkolem Niepublicznym" Promyczek" w Kłodzku, w związku z Uchwałą nr XXIII/190/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/245/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 października 2005r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU
GMINY SZCZYTNA NA ROK 2005


Kwota przedKwota po

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść


Zmniejszenia

Zwiększeniazmianązmianach

600Transport i łączność


224,00

0,00

1,896,00

2,120,00


60016


Drogi publiczne gminne


224,00

0,00

1,896,00

2,120,002390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych


0,00

0,00

1,896,00

1,896,00

700Gospodarka mieszkaniowa


2,249,000,00

0,00

22,835,00

2,271,835,00


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami


2,249,000,00

0,00

22,835,00

2,271,835,000470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie


18,000,00

0,00

14,673,00

32,673,00
wieczyste nieruchomości
0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania


0,00

0,00

347,00

347,00
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w

prawo własności
0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat


0,00

0,00

7,815,00

7,815,00

750Administracja publiczna


332,971,00

-1,500,00

2,720,00

334,191,00


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


257,500,00

-1,500,00

2,720,00

258,720,000690

Wpływy z różnych opłat


2,500,00

0,00

1,500,00

4,000,000840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów


0,00

0,00

1,220,00

1,220,000970

Wpływy z różnych dochodów


1,500,00

-1,500,00

0,00

0,00

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona


20,700,00

0,00

85,000,00

105,700,00
przeciwpożarowa75412


Ochotnicze straże pożarne


5,000,00

0,00

85,000,00

90,000,006260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie


0,00

0,00

85,000,00

85,000,00
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów


756publicznych

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

3,374,006,00

0,00

29,666,00

3,403,672,00
od innych jednostek nieposiadających osobowości75615


prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

1,332,553,00

0,00

16,666,00

1,349,219,00
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat


0,00

0,00

16,666,00

16,666,00


75616


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od


667,770,00

0,00

11,000,00

678,770,00
spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od

osób fizycznych
0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat


0,00

0,00

11,000,00

11,000,00


75621


Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu


1,255,683,00

0,00

2,000,00

1,257,683,00
państwa
0020

Podatek dochodowy od osób prawnych


1,000,00

0,00

2,000,00

3,000,00

757Obsługa długu publicznego


0,00

0,00

3,000,00

3,000,00


75702


Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek


0,00

0,00

3,000,00

3,000,00
jednostek samorządu terytorialnego
0920

Pozostałe odsetki


0,00

0,00

3,000,00

3,000,00

758Różne rozliczenia


4,394,375,00

-69,737,00

0,00

4,324,638,00


75801


Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek


2,524,188,00

-69,737,00

0,00

2,454,451,00
samorządu terytorialnego
2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa


2,524,188,00

-69,737,00

0,00

2,454,451,00

801Oświata i wychowanie


700,485,00

-360,000,00

7,965,00

348,450,00


80101


Szkoły podstawowe


2,435,00

0,00

3,700,00

6,135,000830

Wpływy z usług


0,00

0,00

2,900,00

2,900,000920

Pozostałe odsetki


0,00

0,00

800,00

800,00


80110


Gimnazja


391,000,00

-360,000,00

250,00

31,250,000920

Pozostałe odsetki


0,00

0,00

250,00

250,006298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin


360,000,00

-360,000,00

0,00

0,00
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł80130


Szkoły zawodowe


257,050,00

0,00

4,015,00

261,065,002390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych


0,00

0,00

4,015,00

4,015,00

852Pomoc społeczna


1,780,600,00

0,00

3,155,00

1,783,755,00


85219


Ośrodki pomocy społecznej


175,300,00

0,00

3,155,00

178,455,000920

Pozostałe odsetki


0,00

0,00

3,155,00

3,155,00

854Edukacyjna opieka wychowawcza


80,817,00

0,00

11,365,00

92,182,00


85415


Pomoc materialna dla uczniów


80,817,00

0,00

11,365,00

92,182,002708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących


0,00

0,00

11,365,00

11,365,00
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł


921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


30,500,00

0,00

5,800,00

36,300,00


92116


Biblioteki


0,00

0,00

5,800,00

5,800,002020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania


0,00

0,00

5,800,00

5,800,00
bieżące realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej


Razem

14,097,937,00

-431,237,00

173,402,00

13,840,102,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/245/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 października 2005r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU
GMINY SZCZYNA NA ROK 2005

 


Kwota przedKwota po

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść


Zmniejszenia

Zwiększeniazmianązmianach

750Administracja publiczna


2,332,406,00

-60,000,00

0,00

2,272,406,00


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


2,076,200,00

-60,000,00

0,00

2,016,200,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


60,000,00

-60,000,00

0,00

0,00

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona


204,875,00

-42,560,00

307,560,00

469,875,00
przeciwpożarowa75412


Ochotnicze straże pożarne


170,420,00

-42,560,00

307,560,00

435,420,006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


42,560,00

-42,560,00

0,00

0,006230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub


0,00

0,00

307,560,00

307,560,00
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora


801finansów publicznych

Oświata i wychowanie

5,495,636,00

-480,000,00

1,134,00

5,016,770,00


80104


Przedszkola


669,331,00

0,00

1,134,00

670,465,002540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki


1,985,00

0,00

1,134,00

3,119,00
systemu oświaty80110


Gimnazja


1,598,945,00

-480,000,00

0,00

1,118,945,006058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


360,000,00

-360,000,00

0,00

0,006059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


120,000,00

-120,000,00

0,00

0,00

852Pomoc społeczna


2,492,818,00

-41,134,00

0,00

2,451,684,00


85215


Dodatki mieszkaniowe


300,000,00

-41,134,00

0,00

258,866,003110

Świadczenia społeczne


300,000,00

-41,134,00

0,00

258,866,00

854Edukacyjna opieka wychowawcza


225,051,00

0,00

11,365,00

236,416,00


85415


Pomoc materialna dla uczniów


80,817,00

0,00

11,365,00

92,182,003248

Stypendia dla uczniów


0,00

0,00

11,365,00

11,365,00

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


623,550,00

0,00

40,000,00

663,550,00


90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg


226,000,00

0,00

40,000,00

266,000,004260

Zakup energii


149,000,00

0,00

40,000,00

189,000,00

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


503,722,00

0,00

5,800,00

509,522,00


92116


Biblioteki


130,892,00

0,00

5,800,00

136,692,002480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej


130,892,00

0,00

5,800,00

136,692,00
instytucji kultury


Razem

13,006,986,00

-623,694,00

365,859,00

12,749,151,00

 

Załącznik nr  3
do Uchwały XXIX/245/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 października 2005r.

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr XXIII/187/04 Rady Miejskiej
w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004r.

LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCY Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY SZCZYTNA NA LATA 2005-2007 

 

Lp

Nazwa programu inwestycyjnego

Lata realizacji

Całkowity koszt realizacji zadania (brutto)

Źródła finansowania w latach

Cel
zadania

Jednostka realizująca program

2005

2006

2007

Razem (2005r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

Razem (2006r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

Razem (2007r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum i Hali sportowej w Szczytnej

2004

2008

2431000 zł

0

0

0

0

960000 zł

240000 zł

720000 zł

0

580000 zł

145000 zł

435000 zł

0

Poprawa warunków nauczania, rozwój bazy sportowej szkół gminnych

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

2

Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wodociągowaniem i budową kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Szczytna

2005

2005

400000 zł

400000 zł

100000 zł

300000 zł

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Ochrona Środowiska, poprawa warunków bytowych ludności

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

3


Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

2005

2006

400000 zł

-

-

-

-

260000 zł

65000 zł

195000zł

0

140000 zł

35000 zł

105000 zł

-

§ 2 Porozumienia z dnia 18.11.2004 roku w sprawie Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

4

RAZEM:

-

-

3231000 zł

400000 zł

100000 zł

300000 zł

0

1220000 zł

305000 zł

915000 zł

0

575145 zł

180000 zł

540000 zł

0

-

-


Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Grudnia 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013