szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXX/250/05 z dnia 24 listopada 2005r.

UCHWAŁA NR XXX/250/05
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 24 LISTOPADA 2005 R.

w sprawie: określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych i  zwolnień w 2006 roku

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr  142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 10  i  art. 12  ust. 3  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  roku  o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. (Monitor Polski z 2005 r. Nr 62, poz. 859) oraz  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach  i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2005 r. Nr 68, poz. 956)  Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a :

§ 1

1.Określa się następujące  stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 538,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 952,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.170,00 zł

2) od samochodu  ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o  dopuszczalnej  masie całkowitej  równej  lub  wyższej  niż 12  ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej  uchwały.

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 t włącznie 750,00 zł
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 900,00 zł
c) powyżej 9 t a poniżej 12 t 1.100,00 zł      

-----------------------------------------------------
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju  zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5)od przyczep i naczep, o których mowa w rat. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): 1 171,00 zł

6)od przyczep lub naczep, o których mowa w rat. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą   równą  lub  wyższą  niż  12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
                   
7)  od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od ilości miejsc do siedzenia :
a) mniej niż 30 miejsc 1 376,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  1  696,00 zł

§ 2

Kwoty wymienione w § 1 oraz w załącznikach nr 1,2,3 do niniejszej uchwały należy zastosować w roku 2006.

§ 3

Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy służące do przewozu dzieci szkolnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Szczytna

§ 5

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie Miasta i Gminy Szczytna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm. minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), podatku od posiadania psów (art. 14 pkt.1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej (art.19). Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2005 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 62, poz. 864 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r. wyniósł 2,5 %.

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXX/250/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 listopada 2005r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach) Stawka podatku ( w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 849,00 931,00
13 14 931,00 1 034,00
14 15 1 034,00 1 139,00
15 1 139,00 1 155,00
Trzy osie
12 17 931,00 1 034,00
17 19 1 034,00 1 139,00
19 21 1 139,00 1 241,00
21 23 1 241,00 1 365,00
23 25 1 365,00 1 615,00
25 1 491,00 1 700,00
Cztery osie i więcej
12 25 1 241,00 1 365,00
25 27 1 365,00 1 491,00
27 29 1 491,00 1 695,00
29 31 1 694,00 2 453,00
31 1 700,00 2 453,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXX/250/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 listopada 2005r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, ciągnik balastowy plus przyczepa Stawka podatku ( w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 828,00 910,00
18 25 890,00 1 003,00
25 31 1 075,00 1 200,00
31
1 448,00 1 936,00
Trzy osie
12 40 1 277,00 1 750,00
40 1 765,00 2 505,00

 Załącznik Nr 3
do Uchwały XXX/250/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 listopada 2005r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa przyczepa plus pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 476,00 538,00
18 25 538,00 589,00
25 589,00 703,00
Dwie osie
12 28 589,00 693,00
28 33 693,00 900,00
33 38 900,00 1 323,00
38 1 178,00 1 642,00
Trzy osie
12 38 796,00 966,00
38 966,00 1 312,00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Grudnia 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570