szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr Nr XXX/253/05 z dnia 24 listopada 2005r.

UCHWAŁA NR XXX/253/05
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 24 LISTOPADA 2005 R.

w sprawie: określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 r.
 
Na podstawie art.40 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z  późniejszymi   zmianami) oraz art. 5 ust. 1 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski  z 2005 r. Nr 68, poz. 956 ) Rada  Miejska w Szczytnej uchwala:

-----------------------------------------------------
1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:          
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   – wydanie specjalne

§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomośc:

1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

0,56 zł od 1m2

powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na na prowadzenie działalności gospodarczej

17,65 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,58 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

3,71 zł od 1m2

powierzchni użytkowej
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,17 zł od 1m2

powierzchni użytkowej
f) od budynków gospodarczych, komórek i innych obiektów nie będących garażami

4,55 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej

2. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3

3 od gruntów:

 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,68 zł od 1 m2

powierzchni
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych na prowadzenie wyciągów narciarskich i pól golfowych

0,34 zł od 1 m2

powierzchni
c) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,61 zł od 1 ha

powierzchni
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,30 zł od 1 m2

powierzchni

§ 2

1.Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
a/ nieruchomości , budynki i lokale zajęte na potrzeby jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury,
b/ nieruchomości , budynki i lokale zajmowane przez jednostki ochotniczej straży pożarnej,
c/ nieruchomości , budynki i lokale stanowiące własność gminy i wykorzystywane na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu,
d/ budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków  oraz rurociągów wodnych zajęte na potrzeby zakładów budżetowych gminy,
e/ grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze,
f/ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr) , z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
g/ nieruchomości , budynki i lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży szkolnej,
h/ nieruchomości  zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie turystom pokoi gościnnych budynkach mieszkalnych przez rolników ze stałym miejscem pobytu w gminie , jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.

2.Zwolnienia nie dotyczą powierzchni lokali użytkowych wynajmowanych  podnajmowanych na rzecz osób trzecich.

§ 3

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia , w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), podatku od posiadania psów (art. 14 pkt.1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej (art.19).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2005 r. opublikowanym w Monitorze Polskim  Nr 62, poz. 864 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r. wyniósł 2,5 %. 

Niniejszy projekt Uchwały zawiera wzrost stawek podatku od nieruchomości o 2,5 % w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2005, z wyjątkiem od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i gruntów pozostałych.
Burmistrz Miasta i Gminy w Szczytnej proponuje utrzymanie tych stawek na poziomie roku 2005 i tak:
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od pozostałych gruntów – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Grudnia 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570