szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXX/255/05 z dnia 24 listopada 2005r.

UCHWAŁA NR XXX/255/05
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 24 LISTOPADA 2005 R.

w sprawie:  określenia stawek opłaty targowej na 2006 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym ( tekst  jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr  142 , poz. 1591 z  późniejszymi zmianami) oraz art. 19  pkt. 1 lit. a  i  art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i  opłatach  lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

----------------------------------------------------
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

§ 1

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych dokonujących sprzedaży w miejscach oznaczonych.

§ 2

Stawka dzienna opłaty targowej wynosi :
1. Handel obwoźny - 26,00 zł
2. Handel na stoisku - 26,00 zł
3. Handel z ręki - 15,00 zł
4. Handel z ręki nabiałem i płodami rolnymi - 5,00 zł

§ 3

Kwoty wymienione w § 2 obowiązują do naliczania opłaty targowej w 2006r.

§ 4

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
2. Za inkaso opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20 % od zainkasowanych kwot.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 6

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia , w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), podatku od posiadania psów (art. 14 pkt.1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej (art.19).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2005r. opublikowanym w Monitorze Polskim  Nr 62, poz. 864 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r. wyniósł  2,5 %.

Górna granica stawki opłaty targowej na rok 2006 wynosi kwotę 612,81  zł.
Burmistrz Miasta i Gminy w Szczytnej proponuje utrzymanie stawek na poziomie roku 2005 tj.
1. Handel obwoźny -  26,00 zł
2. Handel na stoisku - 26,00 zł
3. Handel z ręki - 15,00 zł
4. Handel z ręki nabiałem i płodami rolnymi - 5,00 zł


Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Grudnia 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432010