szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXX/256/05 z dnia 24 listopada 2005r.

Uchwała Nr XXX/256/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2006 rok.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591) oraz art.6, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Ustala się górne stawki opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Szczytna w 2006 roku:

a) za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych 37,72 zł/ m3 + VAT
b) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (wywóz beczkowozem) 37,18 zł/ m3 + VAT

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXII/178/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) rada gminy ustala, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Proponowana stawka odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych w wysokości 37,72 zł za m3 netto jest wyższa od roku ubiegłego o 1,02 zł i wynika głównie w związku ze wzrostem kosztów transportu (paliwa).
Stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pozostają na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Grudnia 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432012