szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXI/269/05 z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXI/269/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej przez Gminę Szczytna w ramach lokalnej grupy działania powołanej  dla rozwoju społeczno-gospodarczego Ziemi Kłodzkiej z Fundacją „Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Szczytnej wyraża zgodę na podjęcie współpracy partnerskiej przez Gminę Szczytna w ramach lokalnej grupy działania powołanej  dla rozwoju społeczno-gospodarczego Ziemi Kłodzkiej z Fundacją „Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania” z siedzibą w Kłodzku, ustanowioną aktem notarialnym z dnia 31.10.2005r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku przy ul. Wandy 1 przez notariusza Barbarę Rudzką-Jasińską (Rep. „A” nr 9531/2005) .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W ramach międzysektorowego partnerstwa określanego jako lokalna grupa działania powstałego w wyniku realizacji projektu „Sami sobie u siebie” finansowanego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacji i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie „Pilotażowy Program Leader+”, Schemat I powstała Fundacji „Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania” z siedzibą w Kłodzku. Partnerstwo jest międzysektorowe, co oznacza, że obejmuje podmioty z sektora administracji publicznej, sektora organizacji pozarządowych i sektora przedsiębiorców.
Instytucjonalne i proceduralne zasady współpracy pomiędzy partnerami określone są w statucie FUNDACJI.
Celem współpracy określonym w statucie FUNDACJI jest wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju Ziemi Kłodzkiej, a w szczególności:
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w szczególności w zakresie turystyki wiejskiej, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi,
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
- rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w zakresie regionalnych wartości obszaru Ziemi Kłodzkiej,
- rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- promocja walorów Ziemi Kłodzkiej,
- rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
- wzrost świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- wzmocnienie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców w zakresie określonym w celach statutowych.

Kierunki rozwoju określa się w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. w głównym dokumencie programowym partnerstwa, opracowanym w wyniku realizacji projektu „Sami sobie u siebie” i przyjętym przez FUNDACJĘ zgodnie z jej statutem.

Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających m. in. rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych a także działania szkoleniowe. W ramach Schematu II Lokalne Grupy Działania (LGD), posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażać będą plany obejmujące wsparcie realizacji strategii oraz promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych. Beneficjentami Schematu II są Lokalne Grupy Działania (LGD).
Schemat II wspierać będzie:
- działalność operacyjną LGD,
- promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich,
- pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie przygotowywania i realizacji projektów wpisujących się w strategię rozwoju obszarów wiejskich,
- przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich,
- organizację imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp.,
- współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy LGD (na poziomie krajowym i międzynarodowym) w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD (zarządzanie, monitorowanie itp.).

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 15 Stycznia 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572