szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXI/270/05 z dnia 29 grudnia 2005r.

UCHWAŁA NR XXXI/270/05
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 R.

Zmieniająca uchwałę Nr XXX/253/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006r.

Na podstawie art.40 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z  późniejszymi   zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski  z 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

W paragrafie 2 uchwały w ust. 1 po lit. h dodaje się litery  i , j, k, l, ł - o brzmieniu:
 „i/  nieruchomości , budynki i lokale zajęte na potrzeby związane z działalnością kulturalną,
  j/ nieruchomości, budynki i lokale zajęte na potrzeby związane z pomocą społeczną,
  k/ nieruchomości , budynki i lokale zajmowane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
  l/ budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków  oraz rurociągów wodnych,
  ł/ grunty zajęte na zieleńce publiczne”.

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

----------------------------------------------
1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.) Rada Miejska wprowadziła inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 15 Stycznia 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572