szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XV/108 /2004 z dnia 30 stycznia 2004 r.

Uchwała Nr XV/108 /2004

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie planów pracy komisji

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,

 

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

 

 

 

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Komisji:

a)Rewizyjnej – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały

b)ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały

c)Spraw Społecznych – stanowiący załącznik nr 3 do uchwały

d)ds. Rozwoju Wsi – stanowiący załącznik nr 4 do uchwały

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie planów pracy komisji.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/108 /2004

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 30 stycznia 2004 r.

 

 

PLAN PRACY

Komisji Rewizyjnej na 2004 r.

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

1.

Styczeń

Omówienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2003.

2.

Luty

Ocena sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji i Promocji w Szczytnej za rok 2003 obejmującego informację o bieżącej działalności GCIiP oraz o wydatkach na jego utrzymanie.

3.

Marzec

1.Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za rok 2003 w oparciu o sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna.

2.Ocena informacji o sprzedaży mienia komunalnego za rok 2003.

4.

Kwiecień

1.Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej w zakresie realizacji wydatków przeznaczonych w budżecie gminy na opiekę społeczną (dział 852).

2.Przygotowanie opinii dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy Szczytna za rok 2003.

5.

Maj

Ocena informacji Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna w sprawie wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2004 r.

6.

Czerwiec

Ocena informacji Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna o egzekucji należnych gminie podatków i opłat oraz o zaległościach płatniczych gminy na 30.05.2004 r.

7.

Lipiec

1.Analiza wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie wg stanu na 30.06.2004 r. (dział 750).

2.Ocena wykorzystania dotacji z budżetu gminy przeznaczonych dla Stowarzyszeń za I półrocze 2004r.

8.

Sierpień

Przerwa urlopowa

9.

Wrzesień

1.Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004r. na podstawie informacji przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna.

2.Ocena sposobu wykorzystania rezerw: ogólnej i celowej za I półrocze 2004r (dział 758).

10.

Październik

1.Ocena wykonania budżetu Gminy za 9 miesięcy 2004 r. (analiza dochodów i wydatków).

2.Kontrola Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem administracji Urzędu za 9 miesięcy 2004 r.

11.

Listopad

1.Sprawozdanie finansowe Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informujące o dochodach i wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu za 9 miesięcy 2004 r. i jego ocena.

2.Kontrola Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna.

12.

Grudzień

1.Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w 2004 r.:

a)w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

b)zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Szczytnej,

c)remont sali gimnastycznej przy ul. Pocztowej w Szczytnej,

d)remonty budynków komunalnych (dotyczy działu 700),

na podstawie pisemnego sprawozdania Burmistrza

Miasta i Gminy Szczytna.

2.Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 r.

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/108 /2004

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 30 stycznia 2004 r.

 

 

 

 

PLAN PRACY

Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2004 r.

 

 

 

1.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004.

2.Ocena stopnia realizacji strategii rozwoju Miasta i Gminy Szczytna na lata 2002-2006.

3.Analiza zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczytna.

4.Ocena sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych gminy za I półrocze 2004 r.

5.Analiza wniosków do budżetu gminy na rok 2005 r.

6.Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na rok 2005.

7.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna o stanie ekologii w Mieście Szczytna.

8.Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w sprawie budowy chodnika przy ul. Robotniczej w Szczytnej.

9.Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.

10.Stan rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Miasta i Gminy Szczytna.

11.Analiza zakresu wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Szczytna.

12.Analiza zakresu wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój infrastruktury w Gminie Szczytna.

13.Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 r.

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XV/108/2004

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 30 stycznia 2004 r.

 

 

 

 

 

PLAN PRACY

Komisji Spraw Społecznych na 2004 r.

 

 

 

1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczytna.

2.Analiza działań społeczno-kulturalnych planowanych w 2004 r. przez jednostki organizacyjne Gminy Szczytna.

3.Ocena funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji i Promocji w Szczytnej.

4.Sprawozdanie Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

5.Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej.

6.Ocena funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna.

7.Ocena stanu bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Szczytna oraz zapoznanie się z działaniami podejmowanymi w celu jego minimalizowania.

8.Informacja w zakresie pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej osobom w wieku podeszłym.

9.Ocena realizacji zadań Gminy Szczytna w zakresie kultury fizycznej.

10.Zapoznanie się z sytuacją mieszkaniową w Miasta i Gminy Szczytna.

11.Ocena realizacji zadań Gminy Szczytna w zakresie ochrony zdrowia.

12.Analiza sytuacji finansowej w jednostkach oświatowych podległych Gminie Szczytna.

13.Opracowanie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2005 r.

 

 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XV/108/2004

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 30 stycznia 2004 r.

 

PLAN PRACY

Komisji ds. Rozwoju Wsi na rok 2004

 

1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczytna.

2.Informacja kół łowieckich funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Szczytna w sprawie odpowiedzialności za szkody wyrządzone rolnikom przez zwierzynę leśną.

3.Informacja Rejonowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kłodzku i Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kłodzku w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników.

4.Zapoznanie się z zamierzeniami Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku w zakresie remontów dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Szczytna w roku 2004.

5.Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Kłodzku w sprawie stanu prac nad regulacją rzek i cieków wodnych na terenie Miasta i Gminy Szczytna.

6.Ocena stanu świetlic wiejskich w Gminie Szczytna – komisja wyjazdowa.

7.Zapoznanie z realizacją zadań Gminy w zakresie:

b)składowania odpadów na terenie Miasta i Gminy Szczytna w miejscach do tego nie przeznaczonych,

c)wycinki drzew.

8.Ocena realizacji inwestycji przeprowadzonych w 2003 r. na terenach wiejskich Gminy Szczytna oraz propozycje Komisji ds. Rozwoju Wsi do harmonogramu remontów dróg gminnych w 2004 r. – komisja wyjazdowa.

9.Zapoznanie się z informacją Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej o aktualnym stanie unormowania prawnego w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników.

10.Analiza stopnia rozwoju agroturystyki na terenie Miasta i Gminy Szczytna.

11.Ocena działalności kulturalnej organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej na terenach wiejskich Gminy Szczytna.

12.Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Szczytna na podstawie informacji Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Szczytnej.

13.Opracowanie planu pracy Komisji ds. Rozwoju Wsi na rok 2005.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Luty 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011