szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXII/276/06 z dnia 17 lutego 2006r.

Uchwała Nr XXXII/276/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 lutego 2006r.

w sprawie planów pracy Komisji

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1
Przyjmuje się plan pracy Komisji:

a) Rewizyjnej – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
b) ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
c) Spraw Społecznych – stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
d) ds. Rozwoju Wsi – stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXIV/215/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie planów pracy komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/276/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia  17 lutego 2006r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej na 2006 r.

Styczeń
1.Omówienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2005r.
2.Opracowanie planu pracy Komisji na 2006r.

Luty
1.Kontrola sprzedaży mienia komunalnego za rok 2005.

Marzec
1.Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Komisję Rewizyjną podczas kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Szczytna w latach 2003-2005.

Kwiecień
1.Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2005 na podstawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna.
2.Przygotowanie opinii dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy Szczytna za 2005r.

Maj
1.Kontrola wydatków przeznaczonych na utrzymanie świetlicy szkolnej przy ul. Pocztowej w Szczytnej za 4 miesiące 2006r.

Czerwiec
1.Kontrola wydatków przeznaczonych w budżecie Gminy na 2006r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dz. 900) za 5 miesięcy 2006r.
2.Kontrola wydatków przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową (dz. 700) za 5 miesięcy 2006r.

Lipiec
1.Ocena informacji o egzekucji należnych gminie podatków i opłat oraz o zaległościach płatniczych Gminy wg stanu na 30 czerwca 2006r.
2.Kontrola realizacji budżetu Gminy w zakresie wydatków na transport i łączność (dz. 600) za 6 miesięcy 2006r.

Sierpień – przerwa urlopowa

Wrzesień
1.Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
2.Kontrola Szkoły Podstawowej w Szczytnej.
 
Październik
1.Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/276/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 lutego 2006r.

PLAN PRACY
Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2006  r.

1. Ocena pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej za 2005r.

2. Ocena “akcji zima 2005-2006”.

3. Zapoznanie się z zamierzeniami Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku w zakresie remontów dróg powiatowych na terenach Gminy Szczytna na rok 2006.

4. Zapoznanie się z zamierzeniami Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w zakresie remontów dróg wojewódzkich na terenach Gminy Szczytna na rok 2006.

5. Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w sprawie budowy chodnika przy ul. Robotniczej w Szczytnej.

6. Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Kłodzku w sprawie stanu prac nad regulacją rzek i cieków wodnych na terenie Miasta i Gminy Szczytna.

7. Informacja Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu Zakład Gazowniczy Wałbrzych w sprawie budowy gazociągu w ul. Bobrownickiej i Wolności.

8. Podsumowanie pracy Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego za okres kadencji.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/276/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 lutego 2006r.

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych na 2006 r.

1.Sprawozdanie Pełnomocnika Burmistrza MiG Szczytna ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji GPPRPA za I półrocze 2006r.

2.Sytuacja mieszkaniowa na terenie miasta i gminy Szczytna – opiniowanie list mieszkaniowych, zapoznanie się z sytuacją mieszkaniową  osób ubiegających się o przydział mieszkania z zasobów gminy.

3.Wykorzystanie hali sportowej przy Gimnazjum w Szczytnej oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szczytnej – sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci (SKS); dostępność dla mieszkańców.

4.Bezpieczeństwo w mieście i gminie – działania podejmowane przez Komisariat Policji w Polanicy Zdroju w celu jego zwiększenia.

5.Placówki oświatowe podległe gminie Szczytna – wyposażenie placówek; sytuacja dzieci i młodzieży z rodzin ubogich – dożywianie dzieci.

6.Działania gminy podejmowane w celu promocji gminy, jako terenów turystycznych – turystyka i agroturystyka na terenie Miasta i Gminy Szczytna.

7.Oferta zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży proponowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej.

8.Podsumowanie pracy Komisji Spraw Społecznych za okres kadencji.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/276/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 lutego 2006r.

PLAN PRACY
Komisji ds. Rozwoju Wsi na rok 2006 r.

1.“Programy rolno-środowiskowe” aktualnie i w przyszłości - Powiatowy Zespół Doradców w Kłodzku.

2.Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej o aktualnym stanie unormowania prawnego w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników.

3.Przedstawienie przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kłodzku aktualnych unormowań prawnych w zakresie wymagań sanitarnych wobec rolników.

4.Spotkanie z powiatowym lekarzem weterynarii.

5.Wdrożenie “Dobrej Praktyki Rolniczej” – Powiatowy Zespół Doradców w Kłodzku.

6.Komisja wyjazdowa:
a) harmonogram remontów dróg gminnych w poszczególnych sołectwach w 2006r.,
b) ocena realizacji inwestycji przeprowadzonych w 2005r. na terenach wiejskich Gminy Szczytna,
c) ocena stanu świetlic wiejskich w Gminie Szczytna.

7.Ocena działalności kulturalnej organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej na terenach wiejskich Gminy Szczytna.

8.Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Kłodzku w sprawie stanu prac nad regulacją rzek i cieków wodnych na terenie Miasta i Gminy Szczytna.

9.Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Szczytna na podstawie informacji Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Szczytnej.

10.Zapoznanie się z zamierzeniami Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku w zakresie remontów dróg powiatowych na terenach Gminy Szczytna na rok 2006.

11.Zapoznanie się z zamierzeniami Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w zakresie remontów dróg wojewódzkich na terenach Gminy Szczytna na rok 2006.

12.Analiza stopnia rozwoju agroturystyki na terenie Miasta i Gminy Szczytna.

13.Podsumowanie pracy Komisji ds. Rozwoju Wsi za okres kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Lutego 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432010