szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXII/273/06 z dnia 17 lutego 2006r.

Uchwała Nr XXXII/273/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/218/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczytna

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

1.W paragrafie 10 uchwały skreśla się pkt. 4.
2.Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art 90r ust. 4 ustawy z dnia  16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) na finansowanie zasiłków szkolnych w danej gminie przeznacza się nie więcej niż 5 % kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Uchwałą Nr XXV/218/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczytna Rada Miejska w Szczytnej w paragrafie 10 pkt 4 uchwaliła, że na zasiłki szkolne  dla uczniów przeznacza się 5 % kwoty dotacji otrzymanej przez Gminę w trybie art. 90 r ust.3 ustawy, a więc stawkę maksymalną.

W roku 2005, mimo wielokrotnych monitów o wykorzystanie posiadanych przez gminę środków finansowych na  finansowanie zasiłków szkolnych, z powodu nie wystąpienia zdarzeń losowych i braku wystarczającej liczby złożonych wniosków przez osoby uprawnione środki finansowe nie zostały w całości wykorzystane. Niewykorzystana część dotacji celowej obligatoryjnie została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Proponowana Radzie Miejskiej zmiana da możliwość elastycznego regulowania środków finansowych przeznaczonych na udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, co w konsekwencji sprowadzać się będzie do wykorzystywania w pełnej wysokości otrzymanych środków finansowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Lutego 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570