szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVI/115/2004 z dnia 19 lutego 2004 r.

Uchwała Nr XVI/115/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie wysokości diet przysługujących przewodniczącym jednostek pomocniczych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./,

Rada Miejska w Szczytnej uchwala

§ 1

Przewodniczący jednostek pomocniczych otrzymują dietę za udział w sesji w wysokości 80zł.


§ 2

Przewodniczący jednostek pomocniczych za udział w posiedzeniach komisji otrzymują dietę miesięczną w wysokości 80 zł, niezależnie od ilości posiedzeń.

§ 3

W przypadku, gdy przewodniczący jednostki pomocniczej jest jednocześnie radnym Rady Miejskiej przysługuje mu wyłącznie dieta jak dla radnych.

§ 4

Wypłata diet następuje jednorazowo w terminie do 27-dnia każdego miesiąca, z dołu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości diet przysługujących przewodniczącym jednostek pomocniczych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2004 r.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Luty 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011