szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXIII/284/06 z dnia 28 kwietnia 2006r.

UCHWAŁA NR XXXIII/284/06
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 28 kwietnia 2006r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/224/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Stypendia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Szczytnej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - priorytet 2.

         Na postawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej  uchwala, co następuje

§ 1

W „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006”, który jest załącznikiem do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1.W § 3 Regulaminu ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Stypendia są przekazywane na cele szczegółowo określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w  formie pieniężnej, na częściowe lub całkowite pokrywanie kosztów związanych z pobieraniem nauki.”
2. W § 3 Regulaminu w ust. 2  otrzymuje brzmienie:
“Stypendia mogą być przekazane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:                                                                                      
zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,
posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i materiałów biurowych, zakupu komputera, związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, dojazd do szkoły autobusami pozawiejskimi,
innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę”
3.W § 6 Regulaminu wykreśla się ust. 4.
4.W § 8 Regulaminu ust. 1 przyjmuje brzmienie:
„Szkoła jest odpowiedzialna za rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów w formie pieniężnej, rozliczanie otrzymanych środków, monitoring projektu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem”.
5.W § 10 Regulaminu ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“Wypłacenia stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:
- powtarza rok nauki,chyba, że w wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę,
- przerwał naukę w szkole,
- został skreślony z listy uczniów,
- przestał spełniać kryteria wymienione w rozdziale II ust. 1,
- stypendysta powiadamia szkołę o zaprzestaniu spełniania kryteriów pomocy w terminie 7 dni,
- opuścił ponad 5 godzin lekcyjnych miesięcznie bez usprawiedliwienia.”

§ 2
 
1. W Załączniku nr 2 do Regulaminu (Porozumienie) w § 5 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„Szkoła zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania do Gminy informacji o wydatkowaniu 80 % otrzymanych środków z danej transzy wraz z zaświadczeniami o systematycznym uczęszczaniu Beneficjenta Ostatecznego na zajęcia edukacyjne ( wg wzorów stanowiących Załącznik nr 5 i 6 do Regulaminu) oraz kopiami wyciągów bankowych potwierdzającymi dokonanie płatności.”
2. Wzory, o których mowa w pkt 1 stanowią Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Załączniku nr 4 do Regulaminu (Umowa przekazania stypendium w roku szkolnym….) § 2 przyjmuje brzmienie: „Uczeń/uczennica otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Uzasadnienie:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 25 stycznia 2006 r. wystosowało pismo, w którym informuje o akceptacji propozycji uproszczeń systemu przyznawania stypendiów w Ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR”. Uproszczenie to polega na rezygnacji z obowiązku poświadczania przez uczniów wydatków poniesionych na cele edukacyjne fakturami / innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej na rzecz świadczeń o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych i przekazywaniu kolejnych transz stypendium bezpośrednio do ucznia, na podstawie zaświadczeń wydawanych przez dyrektora szkoły.
Zmiany powyższe pociągają za sobą konieczność wprowadzenie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 284                                                         Załącznik nr 2 do uchwały nr 284

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Maja 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431571