szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVI/118/2004 z dnia 19 lutego 2004 roku

Uchwała Nr XVI/118/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 19 lutego 2004 roku

w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego i objęcia udziałów w spółce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§1

1. Rada Miejska w Szczytnej wyraża zgodę na przystąpienie przez Gminę Szczytna do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą „ Regionalne Centrum Medyczne” tworzonej wspólnie z Powiatem Kłodzkim oraz samorządami lokalnymi, tj. Gminą Duszniki Zdrój, Gminą Kudowa Zdrój, Gminą Lewin Kłodzki.
2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 240 (słownie: dwieście czterdzieści) udziałów po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Gmina Szczytna wniesie do spółki wkład pieniężny w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i obejmie w niej 40 (słownie: czterdzieści) udziałów.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Luty 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432014