szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXI/266/05 z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXI/266/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina Szczytna jest organem prowadzącym.


        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm./, art.70a ust.1ustawy z dnia 26 stycznia 1982r, - Karta Nauczyciela / tekst jednolity Dz.U. z 2003r.Nr 118, poz.1112 z póź. zm / oraz § 2 pkt.1 i 2 rozporządzenia MENiS z dnia29 marca 2002 r. Dz. U. Nr 46, poz.430 / w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, Rada Miejska w Szczytnej uchwala :

§ 1 .

1.Ze środków wyodrębnionych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przyznaje się dofinansowanie do form doskonalenia uznanych za piorytetowe :
                  
1/. Zaoczne lub wieczorowe studia wyższe magisterskie :
a/ filologia angielska
b/ filologia germańska
c/ wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną począwszy od trzeciego roku studiów dla studiów czteroletnich  lub czwartego roku studiów dla studiów pięcioletnich
                  
2/. Studia wyższe uzupełniające :
a/ filologia angielska
b/ filologia germańska
c/ bibliotekoznawstwo
d/ pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
e/ terapia pedagogiczna
f/ nauczanie wczesnoszkolne
g/ edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 
3/. Kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe :
a/ zarządzanie oświatą / placówkami oświatowymi/
b/ oligofrenopedagogika
c/ bibliotekoznawstwo
d pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
e/ kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe w zakresie kultury fizycznej
f/  wiedza o kulturze
g/ geografia
h/ informatyka
i/ matematyka
j/ przyroda
k/ technika
l/ sztuka
m/ wiedza o społeczeństwie
n/ lider WDN
o/ terapia pedagogiczna /socjoterapia
p/ logopedia
               
4/. Inne formy doskonalenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnozy jakości pracy szkoły :
a/ szkolenia rad pedagogicznych
b/ szkolenia , kursy oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli :
w łącznej wysokości do 20% ogólnej puli środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006

2.Nauczyciele uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie :

1/ zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szczytna w wymiarze min.0,5 etatu ,
2/ realizujący doskonalenie zawodowe w jednej z wymienionych form w pkt.1

3.Dofinansowanie przyznaje się w następującej wysokości :

1/ do 50 % czesnego za każdy semestr począwszy od semestru piątego czteroletnich studiów zaocznych lub wieczorowych ,jednak nie więcej niż 1.000 .- zł,
2/do 50 % czesnego za każdy semestr począwszy od semestru siódmego pięcioletnich studiów wyższych zaocznych lub wieczorowych , jednak nie więcej niż 1.000.- zł,
3/do 50 % czesnego za każdy semestr począwszy od drugiego semestru kwalifikacyjnych studiów podyplomowych i studiów wyższych uzupełniających , jednak nie więcej niż 1.000.- zł / za każdy semestr/,
4/inne formy doskonalenia w ramach posiadanych środków.

4.Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego wg określonego wzoru
należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy : w terminie do ostatniego dnia lutego
2006 roku / semestr zimowy / i do ostatniego dnia września 2006 r./ semestr letni /.
Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty za dany semestr.

5.Wniosek składany przez nauczyciela powinien być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora placówki zatrudniającej nauczyciela.        

6.Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego rozpatrywane są w terminie do ostatniego dnia kwietnia 2006 r. /semestr zimowy/ i do ostatniego dnia października 2006r. / semestr letni  /.

7.Nauczyciel wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania.

8.Przyznane dofinansowanie zostaje przekazane w formie wypłaty gotówkowej dla nauczyciela na podstawie przedstawionego wcześniej przez nauczyciela dowodu opłacenia danej formy kształcenia w terminie do końca czerwca 2006r./ semestr zimowy/  i do końca grudnia 2006r. / semestr letni /.

9.Wypłata dofinansowania następuje w placówce, w której nauczyciel jest zatrudniony.

10.Placówka oświatowa otrzymuje środki finansowe w wysokości niezbędnej do wypłaty
dofinansowań ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli.

11.O dofinansowanie szkoleń, seminariów i konferencji może występować w każdym  terminie Dyrektor placówki oświatowej lub nauczyciel za pośrednictwem Dyrektora.

12.Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej składa wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy.

13.Wnioski rozpatrywane są przez Burmistrza Miasta i Gminy.

14.Burmistrz może odmówić przyznania dofinansowania z powodu wyczerpania limitu środków finansowych zapisanych na podstawie zapisów ustawowych w budżecie gminy na rok 2006 przeznaczonych na ten cel.

15.Dofinansowanie do szkoleń, seminariów i konferencji może być przyznawane w trakcie całego roku kalendarzowego.

§ 2.

Wzór wniosku o przyznanie dopłaty do czesnego określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXIII/189/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad przyznawania
dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina Szczytna jest organem prowadzącym .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2006r.

Plik do pobrania: Wniosek o przyznanie czesnego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Maja 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572