szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXIV/287/06 z dnia 26 czerwca 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/287/06
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 26 czerwca  2006r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z p. zmianami) oraz art.168 ust. 1 pkt 6 i art 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r.Nr 249 poz.2104) oraz Uchwały Nr XXXI/264/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy Szczytna na rok 2006, Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1.

1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę złotych - 21.151 ,-
   wg. załącznika Nr 1 do uchwały
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych: - 27.009 ,-
   wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala sie deficyt budżetu w wysokości 48.160 zł., którego źródło pokrycia stanowią wolne środki  jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , w tym wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:
      
I.    Zmiany budżetu gminy na rok 2006  dotyczą:

1) zwiększenia dotacjidla Przedszkola o kwotę zł. 3.701,-
z tytułu odpisu na zakładowy funsusz świadczen socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 3.026 zł. oraz dofinansowania do czesnego nauczyciela studiującego - 675 zł.

2) zmiany przeznaczenia wyodrebnionych  w budżecie gminy środków do dyspozycji jednostek  pomocniczych gminy a zaplanowanych w  dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i tak;
- Sołectwo Niwa, wyodrębnioną kwotę - 6.000 zł. przeznaczyło na dotację dla MOK z przeznaczeniem na wykonanie przybudówki w świetlicy  wiejskiej.
- Sołectwo Chocieszów, - kwotę 4.200 zł. przeznaczyło na dotacje dla MOK, z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Chocieszowie.
- Sołectwo Złotno, - kwote 4.200 zł. przeznaczyło na dotacje dla  MOK, z przeznaczeniem na remont i wyposażenie świetlicy - 3.900 zł. i 300 zł. na organizację imprez.
- Sołectwo Łężyce - kwotę 5.600 zł. przeznaczyło na wykonanie terenów rekreacyjnych.
- Sołectwo Wolany,- kwotę 18.200 zł. przeznaczyło na:
 - dotację dla MOK - 11.700 zł.z przeznaczeniem na: zakup stołu do tenisa- 2.000 zł, wykonanie remontu w świetlicy w Wolanach - 7.700 zł., i 2000 zł. na organizację imprez wiejskich,
 - renowację obiektu zabytkowego we wsi Wolany -2.000 zł.
 - utrzymanie boiska sportowego - 1.000 zł.
 - utrzymanie zieleni (zakup kwiatów i roślin) - 200 zł.
 - zakup sprzetu dla OSp w Chocieszowie - 400 zł.
- Sołectwo Dolina, kwotę 1.100 zł. przeznaczyło na zakup materiałów budowlanych na drogę,

3) zwiekszenia dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczytnej o kwotę 8.500 zł. z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i odbiór ścieków.
4) zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę zł.29.651,
5) zwiekszenia planowanych wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę 18.509 zł.

 

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/287/06
NA ROK 2006 Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 26 czerwca 2006r.


Stan na Stan na Zmiana


dzień:31-05-06 dzień:26-06-06
Dział Rozdział Paragraf
Treść


Ogółem Ogółem Ogółem
758

Różne rozliczenia 4255588,00 4225937,00 -29651,00

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 2529994,00 2500343,00 -29651,00samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2529994,00 2500343,00 -29651,00
854

Edukacyjna opieka wychowawcza 83321,00 91821,00 8500,00

85401
Świetlice szkolne 0,00 8500,00 8500,00


0830 Wpływy z usług 0,00 8500,00 8500,00
Razem 13942482,00 13921331,00 -21151,00

 
ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/287/2006
NA ROK 2006 Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 26 czerwca 2006r.Stan na Stan na Zmianadzień:31-05-06 dzień:26-06-06
Dział Rozdział Paragraf

Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
600


Transport i łączność 262000,00 263100,00 1100,00

60016

Drogi publiczne gminne 188542,00 189642,00 1100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000,00 31100,00 1100,00
754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 323950,00 324350,00 400,00
przeciwpożarowa75412

Ochotnicze straże pożarne 322000,00 322400,00 400,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 46412,00 46812,00 400,00
801


Oświata i wychowanie 5879694,00 5879694,00 0,00

80104

Przedszkola 619094,00 622795,00 3701,002510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 487700,00 491401,00 3701,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23000,00 22325,00 -675,003250 Stypendia różne 16002,00 15327,00 -675,00

80195

Pozostała działalność 40500,00 37474,00 -3026,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40000,00 36974,00 -3026,00
854


Edukacyjna opieka wychowawcza 162121,00 170621,00 8500,00

85401

Świetlice szkolne 74800,00 83300,00 8500,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 10313,00 14113,00 3800,004260 Zakup energii 2500,00 6700,00 4200,004300 Zakup usług pozostałych 2000,00 2500,00 500,00
900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1078500,00 1106009,00 27509,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi 178000,00 196509,00 18509,004300 Zakup usług pozostałych 170000,00 188509,00 18509,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20000,00 20200,00 200,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 200,00 200,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg 265200,00 268400,00 3200,004270 Zakup usług remontowych 75000,00 78200,00 3200,00

90095

Pozostała działalność 93800,00 99400,00 5600,004300 Zakup usług pozostałych 71800,00 77400,00 5600,00
921


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 484000,00 472500,00 -11500,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 336500,00 325000,00 -11500,002480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 298900,00 325000,00 26100,00
instytucji kultury

4300 Zakup usług pozostałych 37600,00 0,00 -37600,00

92120

Ochrona i konserwacja zabytków 2000,00 2000,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 0,00 -2000,004270 Zakup usług remontowych 0,00 2000,00 2000,00
926


Kultura fizyczna i sport 75000,00 76000,00 1000,00

92601

Obiekty sportowe 45000,00 46000,00 1000,004300 Zakup usług pozostałych 42000,00 43000,00 1000,00
Razem 14534422,00 14561431,00 27009,00

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Czerwca 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570