szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXIV/286/06 z dnia 26 czerwca 2006r.

Uchwała Nr XXXIV/286/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna złożonej przez Pana Mariusza Barana zam. w Polanicy Zdroju, Rada Miejska w Szczytnej uznaje ww. skargę za bezzasadną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/286/06 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 czerwca 2006 r.

Komisja Rewizyjna w dniu 12 czerwca 2006 r. zapoznała się ze skargą na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna w zakresie nie przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych skierowaną do Rady Miejskiej w dniu 22 maja 2006 r. przez Pana Mariusza Barana. Stwierdziła, że:
1. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Urzędu w tak ważnym okresie podatkowym stanowisko ds. wymiaru podatków wymagało szybkiego obsadzenia, co też Burmistrz uczynił przesuwając na nie pracownika Urzędu Miasta i Gminy.
2. Podanie o pracę Pana Mariusza Barana zostało złożone niezgodnie z przyjęta procedurą, ponieważ nie było zamieszczonego w prasie ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w związku z tym nie powinno być przyjęte w Urzędzie do rozpatrzenia ("Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej - Zarządzenie nr 318/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z dnia 5 grudnia 2005 r.)
3. Pismo skierowane do Pana Barana przez Burmistrza z dnia 2 marca 2006 r. w odpowiedzi na jego wniosek było zbyt lakoniczne i nie zawierało szczegółowego wyjaśnienia, dlaczego nie przeprowadzono  procedury konkursowej.
4. Ustawa z dnia  6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych - Dz. U. nr 122, poz.1020 (zmiany do ustawy z 22 marca 1990 r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. z 2001 r. - tekst jednolity) nałożyła na urzędy gmin obowiązek przeprowadzania konkursów na wolne stanowiska urzędnicze, a taki obowiązek nie został dopełniony przez Burmistrza, co stanowi naruszenie przepisów cytowanej ustawy.
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej powyższe stanowisko zostało przedstawione Radzie Miejskiej, aby zajęła stanowisko w ww. sprawie.
Do stanowiska ustosunkował się Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna Pan Edward Kondratiuk stwierdzając, że:
1. W dniu 17 lutego 2006 r. nastąpił zgon Pani Bronisławy Parady - pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej zatrudnionego na stanowisku ds. wymiaru.
2. W dniu 24  lutego 2006 r. Pan Mariusz Baran złożył do Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej ofertę pracy do Referatu Finansowego ze wskazaniem na stanowisko związane z podatkami i opłatami lokalnymi.
3. Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 318/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia: "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej" dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.
4. W związku z tym, iż zgon Pani Bronisławy Parady nastąpił nagle, powstała sytuacja nieprzewidziana, która spowodowała konieczność przeprowadzenia pilnych zmian organizacyjnych wewnątrz struktury Urzędu. Z uwagi na obowiązek zapewnienia przez Burmistrza, jako Kierownika jednostki, sprawnego funkcjonowania Urzędu stanowisko ds. wymiaru wymagało w tym okresie podatkowym jak najszybszego obsadzenia. Dlatego też Burmistrz Miasta i Gminy nie rozpoczął procedury rekrutacyjnej i z dniem 1 marca 2006 r. przesunął na to stanowisko pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej Panią Monikę Pawlak w drodze porozumienia zmieniającego dotychczasową umowę o pracę zawartą z nią na stanowisko ds. obsługi rady i sołectw. Pani Monika Pawlak spełnia wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowiska ds. wymiaru określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223) - posiada wykształcenie średnie, obecnie kontynuuje studia wyższe w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów na kierunku Finanse i Bankowość,  specjalizacja - Finanse Publiczne i Administracja.
5. Przyjęto zasadę wynikającą z przepisu art. 31 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którą w kwestiach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Został dokonany nabór wewnętrzny. Ustawodawca, dokonując nowelizacji, nie wyłączył stosowania przez pracodawców samorządowych kodeksowej procedury zmiany, w drodze wypowiedzenia zmieniającego, warunków pracy i płacy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W wyniku tego przesunięcia kadrowego powstał wakat na stanowisku ds. obsługi rady i sołectw, na który postępowanie konkursowe we właściwym czasie zostanie przeprowadzone. Tym samym etatyzacja w Urzędzie nie zmieniła się, nie został bowiem przyjęty żaden nowy pracownik. Obierając drogę wewnętrznej rekrutacji dano szansę awansu zawodowego osobie sprawdzonej i dokładającej starań, aby kształcąc się podnieść jakość świadczonej przez siebie pracy.
6. Pomimo braku ogłoszenia o naborze,  podanie o pracę złożone przez Pana Mariusza Barana zostało rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna i udzielona została, zgodnie z kpa, odpowiedź pisemna z dnia 2 marca 2006 r.
7. W dniu 14 marca 2006 r. zostało złożone do Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna przez Pana Mariusza Barana pismo w sprawie podania szczegółowej podstawy prawnej nie wszczęcia procedury konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru... (podatków i opłat lokalnych) oraz wskazania wakatu powstałego wskutek takiego posunięcia kadrowego. Na pismo nie została udzielona odpowiedź, ponieważ uznano, iż poprzednia odpowiedź kończy bieg sprawy.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna Rada Miejska w Szczytnej uznała skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Lipca 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570